Tapu Masrafları

Tapu masrafları 2016

1. Tapu harcı

Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Ancak bu bedeli alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor. Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.

Örnek: Taşınmaz malın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünelim. Buna göre alıcı 6 bin TL, satıcı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL harç ödemesi yapılıyor.

Örneğin 2016 yılında yapılacak tapu alım satım bedelinin 200 bin TL olduğunu düşünelim. 200 bin TL'nin binde 20'si; 4 bin olacağı için; alıcının 4 bin TL, satıcının 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL harç ödemesinin yapılması gerekiyor.

2. Tapu döner sermaye

Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil ediliyor.

3. Emlakçı komisyonu

Satış işlemi bir emlakçı aracılığı ile yapıldıysa belli oranlarda emlakçıya da komisyon ödemesi yapılıyor. Bu oran da yine satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcı yüzde 2’şer + KDV olarak tahsil ediliyor.


2016 yılında taşınmaz mal alım satım işlemi olan kimseler, bazı masraflarla karşılaşıyor. Tapu alım satım masraflarının başında tapu harcı geliyor.

Tapu alım satım harcı 2016 yılında binde 20 oranında uygulanıyor. Bu oran alıcı ve satıcı için ayrı ayrı hesaplanarak ödeniyor. Tapu alım satım masrafı, alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor.

 

Örneğin 2016 yılında yapılacak tapu alım satım bedelinin 200 bin TL olduğunu düşünelim. 200 bin TL'nin binde 20'si; 4 bin olacağı için; alıcının 4 bin TL, satıcının 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL harç ödemesinin yapılması gerekiyor.

 

Kimi zaman bu masrafın tamamı, alıcı tarafından ödeniyor. Ancak bu konuda iki tarafın da anlaşma sağlamış olması gerekiyor.

 

Anlaşma sağlanamaması veya tapu alım satım masrafının olduğundan daha düşük beyan edilerek ödenmesi durumunda Maliye ceza kesiyor.

 

Alım satım masrafının gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 

 

Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.Tapu Masrafları ve Harç Damga Vergisi

Tapu Masrafları

 

Taşınmaz mal olarak belirttiğimiz emlak alım satım işlemleri sırasında ödenmesi gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu masraflara genel olarak tapu masrafları denmektedir. Bir ev alımı üzerinden düşünecek olduğumuz zaman tapunun el değiştirmesi anlamına gelen satın alım işlemleri sırasında evin ederi dışında birkaç farklı masraf da karşınıza çıkacaktır.

Satın almak istediğiniz evin alım satım işlemleri sırasında bazı belgeleri ibraz etmeniz gerektiği için bu ibraz işlemleri sırasında bazı masrafların da ödenmesi gerekmektedir. Bu masrafların başında da tapu harcı ve döner sermaye kalemleri ile birlikte KDV gibi masraflar gelmektedir. Arada bir emlakçı olması durumunda ise tapu masrafları içerisine bir de hem alıcının hem de satıcının yaklaşık %2 oranında komisyon ödemesi de gerekebilmektedir. Bazı özel durumlarda bu oranın %3'e çıktığını görebilmek de mümkündür. Ayrıca bu komisyonun KDV'si de yine alıcı ve satıcı tarafından ödenmektedir. Bunun dışında Tapu müdürlüğünde yapılan devir işlemleri sırasında satış bedelinin tamamı üstünden %2'lik tapu harcının ödenmesi gerekmektedir.

Ev satın alım işlemleri sırasında ödenecek olan miktar söz konusu olduğu zaman tapu masraflarına bakacak olduğumuz zaman tapu harcının -20 arasında değiştiğini görebilmek mümkündür. Hem alıcının hem de satıcının bu bedelleri ayrı ayrı ödemesi gerektiği gibi tapu için döner sermayeye de 82,5 TL ödenmesi gerektiği görülmektedir. Bunun dışında Emlak vergisi oranının binde 2 olduğu ve bu verginin 'lu kısmının da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı olarak tahsis edildiği görülür. 

 

Tapu Ve Harç Damga Vergisi

 

(4) SAYILI TARİFE
1) Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden, [Binde 9]
2) Deniz,göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisap edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden, [Binde 1260]
3) Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden, [Binde 9]
4) Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 54]
5) Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden, [Binde 54]

a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, [Binde 9]
b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şüyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 9]
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 3.6]
6) İpotek tesisinde:
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden, [Binde 3.6]
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden,[Binde 3.6]
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden, [Binde 1.8]
7) Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 1.8]
8) Mal birliği ve mal ortaklığının,mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden, [Binde 5.4]
9) Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, [Binde 5.4]
10) Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, [Binde 3.6]
11) Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden, [Binde 5.4]
12
a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük; 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde, Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden, [Binde 15]
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden, [Binde 7.5]
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde, şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında kayıtlı değer üzerinden, [Binde 18]
c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden, [Binde 9]
13)Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden, [2.290.000.-TL]
14) Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 1.8]
15) Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için, [4.600.000.-TL]
16) İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (fotokopi dahil), [930.000.-TL]
17) Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden,[Binde 9]
18) Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden, [Binde 108]
19)
a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden, (Cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,[Binde 15]
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için, [Binde 36]
c) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için, [Binde 15]
d) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) devir alan için,[Binde 15]
e) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için, [Binde 15]
f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra Yürürlük, 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,[Binde 15]
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden;
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, [Binde 5.4]
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,[Binde 9]
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
[Binde 7.2]
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, [Binde 10.8]
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak Vergisi Beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süre sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.


hazır emlak sitesi